TIN MỚI CẬP NHẬT
Tập huấn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Thời gian12/12/2023; 08:17:33

    Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình ...


Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com