1. Trang chủ
  2. TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG
  3. Tap huan trien khai thuc hien noi dung...

Tập huấn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Số lượt xem185;Thời gian12/12/2023; 08:17:33

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh, ngày 21-22/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham dự tập huấn có 110 thầy cô giáo là chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

\"\"

Ảnh 1: Bà Nguyễn Ngọc – Phó Trưởng phòng GD Mầm non – GD Tiểu học,

Sở GDĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các thầy cô giáo đã được nghiên cứu, tìm hiểu những định hướng triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học trong thực hiện chương trình GDPT 2018; trải nghiệm chủ đề STEM, phân tích các hoạt động trong giáo dục STEM; tập huấn nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng bài học, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề STEM; kỹ năng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục theo chủ đề STEM cấp Tiểu học.

\"\"

Ảnh 2: Tìm hiểu các hình thức tổ chức giáo dục STEM

\"\"

Ảnh 3: Hoạt động nhóm thực hành trải nghiệm chủ đề STEM

Nội dung tập huấn được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả. Các thầy cô giáo đã xác định rõ vai trò, ý nghĩa của giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; biết cách lựa chọn, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục STEM đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học/hoạt động giáo dục có liên quan, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh và điều kiện của nhà trường,...

\"\"

Ảnh 4: Thực hành thiết kế, xây dựng bài học, hoạt động trải nghiệm

theo chủ đề STEM

Để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục STEM tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tiểu học cần thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Đối với phòng GDĐT các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện giáo dục STEM tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai giáo dục STEM; kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Đối với các cơ sở giáo dục: Căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục STEM lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục STEM. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề về thực hiện nội dung giáo dục STEM nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; kịp thời phát hiện và có các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị.

Việc tổ chức tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học là hoạt động quan trọng, tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường tiếp cận, thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong chương trình giáo dục phổ thông./.Các tin khác

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com